keš študentski servis
 « podjetja
  Praktično izobraževanje in plačila  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

V okviru našega izobraževalnega sistema so pri šolanju predvidene razli?ne oblike prakti?nega izobraževanja. Slednje lahko poteka v okviru izobraževalne ustanove ali pri delodajalcu. S prakti?nim izobraževanjem pri delodajalcih naj bi udeleženci pridobili prakti?na znanja, delovne sposobnosti in navade, spoznali naj bi delovna okolja in sodelavce, – teh znanj namre? v okviru izobraževalnih ustanov ni mo? pridobiti. Na ta na?in naj bi se dijaki in študenti hitreje vklju?ili v delovni proces podjetja.

Poznamo ve? vrst praktičnih izobraževanj: prakti?ni pouk, delovno prakso, vajeništvo.
Praktični pouk se ponavadi izvršuje v okviru izobraževalne ustanove, v obliki vaj. Za takšna izobraževanja sicer niso predvidena plačila, kar pa ne pomeni, da teh ne smeš prejeti.
Praktično izobraževanje pri poklicnem izobraževanju, ki poteka pri delodajalcu, imenujemo vajeništvo. To izobraževanje poteka na podlagi u?ne pogodbe. Potek in učni program določi Ministrstvo za šolstvo. Izobraževalna ustanova lahko pri poteku izobraževanja sodeluje, v primeru, da tega ne stori, je dolžna skleniti z delodajalcem pogodbo (v imenu vajenca), kar zagotavlja varstvo pravic vajenca. Pravice vajenca so sledeče: pravica do nagrade, malice, pokojninskega in invalidskega zavarovanja – PIZ (teče mu polovična delovna doba), varnosti pri delu … Vajenec ima pravico do izpla?ila nagrade v času trajanja vajeniške pogodbe, ne glede na to, ali v tem času dejansko opravlja delo pri delodajalcu ali se izobražuje v izobraževalni ustanovi.
Minimalna višina nagrade za delo vajenca:

Letnik šolanjaNagrada v %Bruto nagrada Stopnja prispevka 24.35% (PIZ) Neto nagrada vajencu
1. letnik10 %18.126,20 SIT 14.926,55 SIT 3.199,65 SIT
2. letnik15 %27.189,30 SIT 14.926,55 SIT 12.262,75 SIT
3. letnik20 %36.252,40 SIT 14.926,55 SIT 21.325,85 SIT
4. letnik20 %36.252,40 SIT 14.926,55 SIT 21.325,85 SIT

Podatki za mesec avgust 2005.

Poudariti je potrebno, da je so to minimalne višine in da lahko delodajalci izplačajo tudi višje nagrade. V primeru, da je mesečna neto nagrada višja kot 41.000 SIT, pa se razlika všteva v davčno osnovo, prav tako velja to za delovno prakso in praktični pouk.
Delovna praksa (obvezno prakti?no delo) je tretja oblika prakti?nega izobraževanja v okviru šolanja. Potek in izvedba prakse morata biti usklajena z izobraževalnim programom, ki ga obiskuje dijak/študent. Ker pri praksi študentu/dijaku ne teče delovna doba, ni potrebno plačevati prispevka za PIZ in je zato višina minimalne nagrade višja. Višina minimalne nagrade znaša 40.830 SIT in se mesečno spreminja.
Sistem praktičnega izobraževanja v Evropi pridobiva na pomenu. A Slovenija na tem področju zaostaja.
Cilji praktičnega izobraževanja so:
- prenos teoretičnih znanj v prakso,
- spoznavanje delovnega procesa in odnosov v podjetju,
- zagotavljanje hitre in enostavne vklju?itve v delovni proces po končanem šolanju.
Obstoječ zakonski okvir, predvsem pa delo izobraževalnih inštitucij in ministrstva ne zagotavljajo učinkovitosti prakti?nega izobraževanja in zato ne izpolnjujejo osnovnih ciljev.
Celovitost programov, stalnost izvajanja programov, motiviranost mentorjev, učencev in podjetij so ključni za uspeh. Ministrstvo in izobraževalne ustanove morajo spremeniti obstoječe pristope, navezati stike z delodajalci, motivirati njih in mentorje in tako spremeniti učinkovitost sistema.

 
Študentske novice:
Praktično izobraževanje in plačila
Zakon o dohodnini
Brez akontacije dohodnine
Izobraževanje bo malce dražje ...
Sprememba: Dav?na zakonodaja
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
DELO V SKLADIŠČU Šenčur
Receptor Ljubljana
Receptor Ljubljana
STREŽBA IZOLA
Strežba Celje