keš študentski servis
 « podjetja
  Brez akontacije dohodnine  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

Ljubljana - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je za obravnavo na redni majski seji DZ pripravil predlog novele zakona o dohodnini, ki ga je skupaj s potrebnimi 5000 podpisi volivcev v parlamentarno proceduro vložila Študentska organizacija Slovenije. Pri tem so ?lani odbora podprli predlog vlade, da se za delo, opravljeno prek študentskih servisov, ne obra?unava akontacija dohodnine, ?e znesek na napotnici ne presega 74.000 tolarjev.


Starostna meja se je zvišala na 30 let

Strinjali so se še, da se starostna meja, do katere lahko študenti uveljavljajo posebno osebno olajšavo, zviša z zdajšnjih 26 na 30 let.

Ul?ar: Novi zakon je poslabšal socialni položaj študentov in dijakov

Študenti so predlog novele zakona o dohodnini vložili v parlamentarno proceduro zato, ker je novi zakon o dohodnini, ki se je za?el uporabljati s 1. januarjem, mo?no posegel v podro?je študentskega dela ter poslabšal socialni položaj študentov in dijakov, je pojasnil predsednik Študentske organizacije Slovenije Miha Ul?ar. Poudaril je, da študentsko delo predstavlja mo?an socialni korektiv, saj mnogim omogo?a, da sploh lahko študirajo. ?e je cilj države postati družba, temelje?a na znanju, naj svojim državljanom omogo?i izobraževanje, je pozval.

Barovi?: Namesto študentov bi morali zaposlovati brezposelne

Medtem ko je državni sekretar na finan?nem ministrstvu Bogomir Špileti? ocenil, da zgolj z zakonom o dohodnini ni mogo?e reševati celovitega statusa študentov, pa je Bogdan Barovi? (SNS) ugotovil, da je glavni problem v Sloveniji neurejena štipendijska politika, ki jo rešujemo hinavsko in na napa?en na?in. Delodajalci bi morali po njegovem mnenju namesto študentov, ki so zastonj, zaposlovati brezposelne, ki bi s tem izgubili pravico do podpor, te pa bi namenili za štipendije, je predlagal.

Študenti predlagali 113 tiso?akov, odbor sprejel 74 tiso?akov za odpravo akontacije

Novi sistemski zakon o dohodnini je s 1. januarjem uvedel obra?un akontacije dohodnine za študentsko delo, ki jo študenti ocenjujejo kot brezobrestno kreditiranje države, saj jo bo po izra?unih ve? kot 96 odstotkov ob obra?unu dohodnine dobilo vrnjeno. Predlagali so, da se akontacija dohodnine za opravljeno delo preko študentskega servisa ne obra?unava, ?e posamezen dohodek ne presega 113.583 tolarjev. Vendar pa so ?lani odbora za finance sprejeli dopolnilo vlade, da se akontacija ne obra?unava, ?e znesek na napotnici ne presega 74.000 tolarjev. S tem bo po izra?unih finan?nega ministrstva v prora?unu prišlo do približno osem milijard tolarjev likvidnostnega izpada.

NSi: 74.000 tolarjev ustrezna meja za nepla?ilo akontacije

Predlog, po katerem bi bila meja za nepla?ilo akontacije dohodnine za študentsko delo 74.000 tolarjev mese?no, je pravilna rešitev. Tako ve?ji del študentov namre? ne bi pla?eval akontacije, je na današnji novinarski konferenci poslanske skupine NSi poudaril poslanec omenjene stranke Martin Mikoli?. Ob tem je dodal, da bi bilo potrebno urediti na?in štipendiranja študentov, da jim ne bi bilo ve? potrebno z iskanjem dela prek študentskega servisa reševati eksistencialnega vprašanja.

Sok: V Sloveniji je treba skrajšati ?as študija

Alojz Sok je ob tem dodal, da bi bilo v Sloveniji potrebno skrajšati tudi ?as študija, da bi se študentje ?im prej vklju?ili v svet dela in za?eli prispevati v pokojninsko blagajno. Napovedal pa je še, da se bo NSi zavzela za pove?anje nadzora na opravljanjem študentskega dela saj po sedanjem sistemu prihaja do številnih zlorab in prek študentskih napotnic delajo tudi neštudenti.

Sok: Za referendum ni veliko možnosti

Za referendum pa po mnenju Soka ni veliko možnosti, saj bi ustavno sodiš?e referendum o dav?nih vprašanjih najverjetneje zaustavilo.

SD: Študentsko delo kot "izhod v sili" zaradi slabega financiranja države

Študentsko delo je za mnoge študente zasilni izhod in socialni korektiv. V trenutnih razmerah je tako razbremenitev študentskega dela edina rešitev, ?e želi država omogo?iti študiranje ?im širšemu številu mladih, je na današnji novinarski konferenci poslanske skupine SD poudaril njihov poslanec Feri Horvat.

Potrata za študentska posojila z odloženim odpla?evanjem

Ob tem pa je poslanka omenjene stranke Majda Potrata dodala, da je dolgoro?na rešitev sprememba na?ina financiranja študentov, in sicer s pove?anjem sredstev za štipendije, kot dobro možnost pa je navedla tudi študentska posojila z odloženim odpla?evanjem.

Bevk: V SD podpiramo spremembe dav?ne zakonodaje

Samo Bevk je ob tem poudaril, da v SD podpirajo spremembe dav?ne zakonodaje ter da z velikim zanimanjem pri?akujejo tudi rebalans prora?una. Napovedal pa je, da ?e bo slednji usmerjen proti socialni državi, ga v SD ne bodo podprli.

Horvat: Vedno ve? je dela na ?rno

Feri Horvat je še opozoril na pove?anje dela na ?rno, ?e država ne bo zagotovila olajšav za študentsko delo. Kot je pojasnil, se skupni mese?ni stroški za študenta namre? vrtijo med 90 in 120 tiso?aki mese?no. Ob tem, da država študentom od tega prispeva le okoli 23 odstotkov, morajo tako študenti - predvsem tisti iz manj razvitih regij - ob študiju nujno tudi delati. (STA)

 
Študentske novice:
Praktično izobraževanje in plačila
Zakon o dohodnini
Brez akontacije dohodnine
Izobraževanje bo malce dražje ...
Sprememba: Dav?na zakonodaja
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
DELO V SKLADIŠČU Šenčur
Receptor Ljubljana
Receptor Ljubljana
STREŽBA IZOLA
Strežba Celje