keš študentski servis
 « podjetja
  Akontacija dohodnine  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

Nov zakon o dohodnini je uvedel akontacijo dohodnine za vse študentske prejemke. Takoj po sprejetju je DURS podal tudi mnenje o izvajanju tega zakona, študentske servise je opredelil kot pla?nike davka. Kar pomeni, da bi morali študentski servis obra?unavat in odtegovati akontacijo. A svoja mnenja je kmalu odstrani s svojih spletnih strani. Zakaj?


Zakon o dav?nem postopku (ZDavP) v 19. ?lenu kdo je pla?nik davka. V 1. in 4. odstavku tega ?lena je dolo?eno, da je pla?nik davka, tista pravna oseba, ki je dohodek izpla?ala in jo tudi bremeni. Študentski servis so pla?niki davke le v primerih, ki jih dolo?a 7. odstavek tega ?lena, in sicer v primerih, ko dohodek bremeni nerezidenta. Ker dohodek iz naslova študentskega dela bremeni delodajalce pri katerih študenti opravljajo delo so na podlagi tega ?lena ti pla?niki davka. A stvar se dodatno zaplete, saj študentski servisi izpla?ujejo dohodke in ne delodajalci. Delodajalec ne morem izpolniti 265. in 266. ?lena ZDavP in obra?unati in odtegniti dav?ni odtegljaj (akontacijo) na dan izpla?ila. Delodajalec namre? ne ve, kdaj je študent prejel izpla?ilo, saj študentski servisi mnogokrat izpla?amo študentu prejemek še pred pla?ilom delodajalca. Nekateri servisi pa celo izpla?ujejo prejemke šele nekaj dni po tem ko prejmejo pla?ilo delodajalca. Tako mora na podlagi 267. ?lena Zakona o dav?nem postopku zavezanec (študent/dijak) sam oddati napoved in na podlagi te napovedi mu dav?ni organ odmeri pla?ilo akontacije in to do 10. v mesecu za pretekli mesec (270. ?len).

Podobne težave so se pojavljale že v preteklosti. Zakonodaja ne upošteva študentskih servisov kot vmesnega ?lena med delodajalci in študenti/dijaki in zato prihaja mnogokrat do podobnih problemov pri izvajanju zakonodaje.

Študentski servis tako ne smejo odtegovati akontacije dohodnine študentom. V prihodnje bodo morali že obra?unane akontacije vrniti, dav?ni organ pa bo moral akontacijo ponovno obra?unati in to zavezancem.

Ministrstvo za finance bo moralo spremeniti Zakon o dav?nem postopku in tega uveljaviti za nazaj. ?e tega ne bodo storili bodo študentski servis že vpla?ane akontacije morali vrniti študentom/dijakom, teh vpla?il pa na podlagi Obligacijskega zakonika ne bodo mogli zahtevati nazaj. In v tem primeru ve?ino študentskih servisov, ki akontacijo izpla?ujejo, ne bo moglo poravnati teh obveznosti do študentov in sledil bo ste?aj. Akontacije namre? presegajo višino prihodkov študentskih servisov.

Nastalo situacijo smo za?eli reševati že novembra lanskega leta. Stvari na tem podro?ju po?asi rešujemo in pri?akujemo, da bo ustrezen popravek sprejet že do poletja.

Keš študentski servis

Vir: Zakon o dav?nem postopku - ZDavP-1 (Uradni list RS, št. 25/05-UPB1) (19., 265., 266., 270., 390. ?len), Zakon o dohodnini - ZDoh-1 (Ur. l. RS, št. 17/05 – UPB1) (15., 23., 24., 26., 29., 119., 120., 121. ?len).

 
Študentske novice:
Praktično izobraževanje in plačila
Zakon o dohodnini
Brez akontacije dohodnine
Izobraževanje bo malce dražje ...
Sprememba: Dav?na zakonodaja
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
DELO V SKLADIŠČU Šenčur
Receptor Ljubljana
Receptor Ljubljana
STREŽBA IZOLA
Strežba Celje