keš študentski servis
 « podjetja
  Jože Mencinger odhaja  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

Ljubljana - Senat Univerze v Ljubljani je sprejel sklep o za?etku postopka za izvolitev novega rektorja univerze. Sedanji rektor Jože Mencinger je na današnji seji senata napovedal, da se na tokratnih volitvah ve? ne bo potegoval za rektorsko mesto.


Pravilnik o volitvah organov Univerze v Ljubljani sicer dolo?a, da mora senat univerze sklep o za?etku postopka za izvolitev rektorja sprejeti najmanj šest mesecev pred potekom mandata rektorja, imenovati pa mora tudi volilno komisijo. Senat je to tudi storil in imenoval komisijo, ki ji bo predsedoval Igor Kau?i? s Pravne fakultete.

?lanice univerze bodo predlagale tri prorektorje

Kot dolo?a sklep o za?etku postopka za izvolitev rektorja ljubljanske univerze, senati ?lanic univerze predlagajo kandidate za rektorja, pridobijo njihova soglasja in obrazložene predloge do 22. aprila pošljejo volilni komisiji. ?lanice univerze predlagajo tudi kandidate za tri prorektorje, katerih imena morajo skupaj s soglasji kandidatov prav tako do 22. aprila dostaviti volilni komisiji.

Listo kandidatov za rektorja bo volilna komisija univerze objavila do 29. aprila, javno predstavitev kandidatov pa bo organizirala v ?asu med 3. in 13. majem. Med drugim bo volilna komisija do 16. maja tudi pozvala študentski svet univerze, naj oblikuje mnenje o kandidatih za rektorja.

Soodlo?ajo lahko tudi študentje

S študentskega sveta pa so v zvezi z volitvami rektorja sporo?ili, da imajo po novem volilno pravico tudi študentje, ki jim pripada ena petina glasov od skupnega števila glasov visokošolskih u?iteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na posamezni ?lanici. Med slednjimi je po podatkih študentskega sveta približno 2500 volilnih upravi?encev, kar pomeni, da imajo študenti pravico do približno 500 glasov. Te bodo uveljavili preko elektorskega sistema, študentske elektorje pa bodo imenovali študentski sveti posameznih ?lanic univerze. Najve? elektorskih glasov bo sicer imela Filozofska fakulteta, in sicer 67.

Novo ime likovne akademije

Senat ljubljanske univerze je med drugim sprejel še sklep, da se ime likovne akademije dopolni. Po novem se bo ta ?lanica univerze imenovala Akademija za likovno umetnost in oblikovanje. Kot so v predlogu za dopolnitev imena zapisali na omenjeni akademiji, oddelek za oblikovanje pokriva znanja vizualnih komunikacij in industrijskega oblikovanja, še vedno pa predstavlja edino mesto na univerzi in v Sloveniji, kjer se znanja iz obeh disciplin podajajo v obsegu popolnega dodiplomskega in podiplomskega študija. Oddelek za oblikovanje je sicer prerasel v najve?ji oddelek akademije, saj ga obiskuje ve? kot polovica študentov.

 
Študentske novice:
Praktično izobraževanje in plačila
Zakon o dohodnini
Brez akontacije dohodnine
Izobraževanje bo malce dražje ...
Sprememba: Dav?na zakonodaja
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
DELO V SKLADIŠČU Šenčur
Receptor Ljubljana
Receptor Ljubljana
STREŽBA IZOLA
Strežba Celje