keš študentski servis
 « podjetja
  Študenti zopet izigrani  
Znesek na napotnici naj ne bo višji kot 400 EUR-ov.
 

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) naj bi bila temeljna organizacija, ki združuje interese vseh študentskih organizacij in študentov. Ta organizacija ima sicer dobro za?rtane cilje, a se v stvarnosti še ni dovolj uveljavila in zato nima posebne teže. V pogajanja z vlado je stopila z omejenimi pogajalskimi izkušnjami in dobro pozicijo, saj združuje 90.000 študentov.


Bivša vlada se je odlo?ila še dodatno zmanjšati, že tako na?ete prihodke študentov. Zakaj je bil potreben tak ukrep, ne vemo? Mogo?e se najemnine v študijskih mestih nižajo, boni cenijo, število štipendij pa iz leta v leto raste, šolnine se zmanjšujejo, mogo?e. Neuradno sta vzroka dva. Študentsko delo naj bi preve? posegalo na trg delovne sile in število zlorab naj bi bilo previsoko.
V pogajanjih sta se ŠOS in vlada dogovorili, da reforma ne bo poslabšala statusa študentov. A vlada je sprejela zakon, v katerem ni bilo ne duha ne sluha o tovrstnem dogovoru. Študentska organizacija je bila izigrana. Ko je uvidela svojo nemo?, je sprejela drasti?no zahtevo po referendumu. Pogoji za referendum so bili zagotovljeni in dav?na reforma je bila pod vprašajem. Situacija se je mo?no obrnila v korist študentov, saj si vlada ni mogla privoš?iti referenduma. Za?ela so se nova pogajanja, študentska organizacija je imela vse niti v svojih rokah, a zgodila se je sprememba Zakona o dohodnini, ki bo status študentov mo?no poslabšala. Nova reforma prinaša nove omejitve in birokratske ovire, ki bodo zmanjšale obseg študentskega dela.
Zakon prinaša tri klju?ne spremembe: uvedbo akontacije dohodnine, zmanjšanje olajšav in obveš?anje DURS-a ter Inšpektorata za delo.

a) Akontacija dohodnine – Od vsakega prejemka se bo obra?unala akontacija dohodnine. V primeru, da je izpla?ilo (znesek na napotnici) višje kot 74.000 SIT, bo znašala akontacija dohodnine 25%, v primeru, da je izpla?ilo manjše kot 74.000 SIT, pa 12,5%. Akontacija je predpla?ilo za primere, ko bo študent na koncu leta moral pla?ati dohodnino. V primeru, da študent ne bo presegel zneskov dolo?enih v naslednji to?k,i bo dobil vse akontacije vrnjene. 92% študentov bo dobilo akontacije vrnjene.

Primer 1Pirmer 2
Višina izpla?ila74.000,00 SIT74.001,00 SIT
Normirani stroški (10 %)-7.400,00 SIT-7.400,10 SIT
Osnova za obra?un davka66.600,00 SIT66.600,90 SIT
Akontacija dohodnine *- 8.325,00 SIT- 16.650,23 SIT
Izpla?ilo na TRR študenta65.675,00 SIT 57.350,78 SIT

* V prvem primeru znaša akontacija dohodnine 12,5%, v drugem 25%.

b) Zmanjšanje olajšav – Olajšave se bodo zmanjšale za ?etrtino. Od sedaj naprej bo študent lahko na leto prejel 1,33 mio SIT, ?e bo vzdrževan družinski ?lan, v nasprotnem primeru pa 1,6 mio SIT. V primeru, da bodo zasluženi zneski ve?ji, bo pla?al dohodnino na celoten znesek.

c) Obveš?anje DURS-a in Inšpektorata za delo – Delodajalci bodo pred oziroma na dan za?etka morali omenjeni organizaciji obvestiti o pri?etku dela študenta. Najenostavneje bodo to storili preko portala E-Davki.
Rešitev, ki jo je sprejela bivša vlada je o?itno nepremišljena in prenagljena. Možnosti za spremembe pa majhne. Zato se boste morali navaditi na manjše zaslužke za isto koli?ino opravljenega dela.

Aleksander Ogrizek
Keš študentski servis

 
Študentske novice:
Praktično izobraževanje in plačila
Zakon o dohodnini
Brez akontacije dohodnine
Izobraževanje bo malce dražje ...
Sprememba: Dav?na zakonodaja
Hitre povezave:
» vpis v servis
» naročanje napotnic
» prosta dela
» zaposlitve
Zadnjih 5 prostih del:
DELO V SKLADIŠČU Šenčur
Receptor Ljubljana
Receptor Ljubljana
STREŽBA IZOLA
Strežba Celje